Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden toepasselijk vanaf 1/1/2014

Indien de koper een consument is, geldt dat :

"de consument het recht heeft om aan Stalena mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product,"  onder de voorwaarden vermeld onder artikel  verzakingsrecht.

Onderneminggegevens: 

Elena Kovalova

Firmanaam : Stalena - www.stalena.be

Administratieve zetel : België, 9230 Wetteren, Moerstraat, 100/11

Leveringszetel : België, Wetteren, Moerstraat, 100/11

Btw nummer : BE0788.259.909

IBAN :  BE39 7370 6164 1119

BIC : KREDBEBB

e-mail adres  :  [email protected]

Telefoon        :  +32(0) 477 80 35 58

 

 

Artikel 1 : Toepassing - Aanvaarding

Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen Stalena en haar klant. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, gelden de bepalingen van de afzonderlijke schriftelijke overeenkomst.

Aanvaarding van de algemene voorwaarden impliceert tevens dat de klant verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden, daaronder begrepen zijn aankoopvoorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij de enige van toepassing zijn.

Door het plaatsen van de bestelling verklaart de klant kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en die te aanvaarden.

De algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing, zelfs als de klant de taal, waarin de algemene voorwaarden zijn opgesteld, niet kent. De klant heeft de verplichting om zich te laten bijstaan door een derde, zonodig op zijn kosten, voor het vertalen en uitleggen van de algemene voorwaarden.

 

Artikel 2 : Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW. Indien vervoers-, reservatie, administratieve of financiële kosten worden aangerekend, worden die apart vermeld. De vermelde prijzen slaan uitsluitend op de artikelen zoals woordelijk omschreven. Bij een artikel bijhorende foto's zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen of andere artikelen bevatten die niet in de prijs zijn inbegrepen. 

Wanneer er wordt besteld via de website, zijn de prijzen van toepassing die op de website zijn vermeld op het ogenblik van de bestelling.

Wanneer er buiten de website wordt besteld, zijn de prijzen van toepassing zoals vermeld op de beschikbare prijslijst bij Stalena te verkrijgen op het ogenblik van de bestelling.

 

Artikel 3 : Aanbod

Stalena is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Stalena is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Stalena.

Stalena is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

De aankoop komt slechts tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Stalena. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leverdatum. De kosten van vervoer of verzending zijn steeds ten laste van de klant en worden apart aangerekend.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • via kredietkaart
  • via bankkaart
  • via overschrijving
  • contant bij afhaling

Allen betalingen via overschrijving of contant bij afhaling zijn vrij van financiële kosten. Voor de andere betalingswijzen wordt er 5% extra apart aangerekend.  

 

Artikel 4: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Stalena. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de afhaling of verzending. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Stalena te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 5: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Stalena beschikt, is de klant, ingeval van niet- of laattijdige betaling, vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 50 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt Stalena zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.Artikel 6: Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.Artikel 7: Garantie

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

b. Garantie voor niet-consumenten

Er is op de inox-instrumenten een fabrieksgarantie wegens fabricagefouten voor een duur van 2 jaar vanaf de datum van de verkoopfactuur.

c. Algemeen

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de Stalena klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Stalena.

Elk zichtbaar gebrek dient binnen de 8 dagen na de vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

 


Artikel 8: Verzakingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.

De consument heeft het recht aan Stalena mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de Stalena klantendienst en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Stalena op een van de adressen als boven vermeld.

Goederen met een verkoopsprijs van 100 Euro of meer dienen ons per koerier (DHL, Fedex, enz) te worden terugbezorgd.

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

  • gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
  • artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
  • artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
  • artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
  • artikelen die speciaal voor de klant zijn besteld.

 

Artikel 9: Privacy

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van Stalena bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Stalena uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op een van hoger vermelde adressen.


De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Stalena heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Stalena respecteert strikt de Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van 30 juli 2018. U hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u op Stalena ter consultatie, wijziging of verwijdering.

De website van Stalena maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij u bestelling alsnog kunnen invoeren.

Stalena houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op hoger vermeld e-mailadres.

 

Artikel 10: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

 

Het nalaten op gelijk welk moment door Stalena om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.


Artikel 11: Aansprakelijkheid

Indien Stalena aansprakelijk kan worden geacht om welke redenen ook, komen partijen overeen dat de schadevergoeding lastens Stalena nooit hoger zal bedragen dan de prijs van het aangekochte product.

 

Artikel 12: Wijziging voorwaarden

Stalena kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.Artikel 13 Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

 


Artikel 14: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de Rechtbanken te Brussel bevoegd voor alle geschillen met een waarde hoger dan € 2.500,- en het Vregerecht van het 5° Kanton Brussel voor alle geschillen lager dan € 2.500,-